Politica de confidentialitate 40q.io si 40q.ro


Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să procesăm și să protejam orice informații personale pe care le vei împărtăși cu noi, într-un mod adecvat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care TBF Digital S.R.L., cu sediul social în judetul Ilfov, oras Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1-IA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2632/2019, CUI 41257754, atribut fiscal RO, operator al platformelor www.40q.io și www.40q.ro (“TBF” sau “Furnizor”), colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal.

Prezenta Politică se aplică exclusiv produselor si serviciilor site-ului web www.40q.ro si a platformei 40q.io. Data ultimei modificări este afisată mai jos pe site.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicabil și în România. Avem obligatia de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs. și numai în scopuri menționate mai jos, legate în mod direct sau indirect de serviciile și produsele puse la dispoziție de TBF.

Citeşte prezenta Politică cu atenţie ca să înţelegi de ce şi cum colectăm datele de la tine şi cum vor fi utilizate.

CUPRINS:

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către TBF

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

3. Categorii de date prelucrate

4. Destinatari ai datelor personale

5. Perioada de retenție a datelor

6. Transferul datelor cu caracter personal în afara României

7. Drepturile dvs. legale

8. Securitatea datelor cu caracter personal

9. Politica privind Cookies

10. Dispoziții diverse

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către TBF

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, identificator online de tip email, număr telefon sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

TBF colectează date personale prin intermediul site-ului www.40q.ro și al programului 40q.io.

Factura se emite de catre Furnizor lunar si poate fi descarcata de catre Client accesand contul lui din platforma 40q.io.

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Atunci când alegeți un produs sau serviciu prezentat pe site-ul www.40q.ro și în cadrul programului 40q.io, pentru a putea prelucra și finaliza solicitarea dvs, TBF va putea prelucra datele cu caracter personal pe care Dvs. le puneți la dispoziție în următoarele scopuri:

a) Preluarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor specifice, pentru inscrierea la cursuri online, workshop-uri;

b) Confirmarea serviciilor achiziționate în sistemul on-line și furnizarea de servicii suplimentare (notificări cu privire la modificările de program, etc);

c) Asigurării împlementării programului, inclusiv prin intermediul schimbului de informații și comunicări între Furnizor și persoanele înscrise în cadrul programului 40q.io;

d) Facturarea și încasarea contravalorii serviciilor comandate de dumneavoastră și efectuarea de plăți on-line;

e) Comunicarea datelor necesare către procesatorul de plăți care are obligația asigurării securității tranzacției / plății on-line;

f) Răspunsul la solicitări și reclamații;

g) Desfășurarea de sondaje privind satisfacția clienților, efectuarea de statistici având ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor TBF – cu consimțământul persoanei vizate;

h) Transmiterea de oferte, mesaje publicitare și de marketing cu privire la produsele sau serviciile furnizate de TBF sau partenerii acestuia, pentru a personaliza serviciile în funcție de necesitățile dumneavoastră și pentru a vă oferi servicii pe care considerăm că ați fi interesați să le achiziționați – cu consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor personale în scopurile stabilite mai sus este necesară în vederea furnizării serviciilor solicitate de dvs (executarea contractului), a îndeplinirii obligațiilor legale ale TBF sau în baza interesului legitim al TBF sau a unor părți terțe.

TBF nu vinde, nu face schimb și nici nu închiriază date cu caracter personal către terți.

3. Categorii de date prelucrate

În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, TBF prelucrează următoarele categorii de date personale:

a) Date de identificare: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședință, codul numeric personal, numărul de telefon mobil, serie și număr act de identitate, serie/ număr pașaport;

b) Informațiile despre comunicarea dumneavoastră cu TBF și cu personalul TBF.

4. Destinatari ai Datelor personale

Protecţia confidenţialităţii tale este extrem de importantă pentru TBF, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

TBF poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi, pentru îndeplinirea unei obligații legale impuse în sarcina noastră, în vederea executării contractului de prestări servicii.

Acești destinatari ai datelor pot fi:

a) ceilalți participanți la programul 40q.io;

b) bănci și alți furnizorii de servicii de plată, pentru a procesa plățile necesare pentru executarea contractului aferent serviciilor achiziționate prin intermediul site-ului www.40q.ro și al programului 40q.io;

c) partenerii contractuali ai TBF, cum sunt furnizorii de servicii de contabilitate sau furnizori de servicii conexe celor furnizate de noi, de exemplu 5AM Extreme, necesari pentru executarea contractului aferent serviciilor achiziționate prin intermediul site-ului www.40q.ro și al programului 40q.io;

d) autorități publice, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina TBF.

5. Perioada de retenție a datelor

Datele tale cu caracter personal vor fi sterse in momentul in care nu mai sunt necesare, in mod rezonabil, scopurilor autorizate sau atunci cand își retrag consimțământul (acolo unde este cazul) si nu mai este necesar, din punct de vedere legal, ca noi să mai stocam în continuare aceste date. Cu toate acestea, vom reține datele tale cu caracter personal, acolo unde este necesar ca noi sa susținem revendicări legale, până la sfârșitul perioadei relevante de păstrare sau până când revendicările în cauză au fost definitiv soluționate.

6. Transferul datelor cu caracter personal în afara României

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara României, de exemplu către procesatorul de plăți, în executarea obligațiilor contractuale și legale. În orice situație, destinatarul care prelucrează datele personale ale dvs în cadrul Uniunii Europene/ Zonei Economice Europene se supune acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca cel oferit de TBF. Nu sunt transferate Date personale către destinatari din afara Uniunii Europene/ Zonei Economice Europene.

7. Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Această prevedere se aplică tuturor activităților de prelucrare prevăzute mai sus în prezenta Politică de Confidențialitate. TBF va respecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.

Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijloc prin care a fost acordat – ex. electronic.

 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție.

 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă

  • contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea,

  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal,

  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau

  • ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.

 • Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. Ne rezervăm însă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă care să acopere cheltuielile administrative pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.

 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecții cu privire la prelucrare;

  • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., dvs. vă retrageți consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrare;

  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

  cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

 • pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

 • Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.

 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la autoritatea de supraveghere de unde a avut loc presupusa încălcare.

Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, puteți înainta către TBF o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de email: contact@thebasicfundamentals.com sau contact@40q.io.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate și protejate de o infrastructura IT și măsuri de securitate adecvate, inclusiv prin intermediul unor proceduri interne care permit depistarea, notificarea și documentarea oricăror încălcări de securitate, în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal, ce prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom informa atât Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cât și pe tine, ca persoană vizată, conform legislației în vigoare.

S-ar putea sa apelam din când în când la serviciile unui agent terț pentru a analiza datelor statistice și agregate cu privire la conținutul site-ului nostru. Aceste informații agregate nu contin elemente de identificare personală și sunt folosite în îmbunătățirea funcționalității siteului si soft-urilor noastre pentru o mai buna experiența a utilizatorului. În acest scop, aceste terțe părți pot angaja utilizarea de cookie-uri și/sau tag-uri pixel. Mentionam ca desi aceste terțe cookie-uri nu vor prelua informațiile dvs. personale, Furnizorul nu are acces la aceste cookie-uri și nici nu suntem responsabili pentru ele.

9. Politica privind Coookies

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Unele dintre paginile de web www.40q.ro pot contine "cookies". Aceasta permite serverului nostru să vă recunoască atunci când vizitați din nou site-ul nostru. Puteți să vă configurați browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

10. Dispoziții diverse

Toate informațiile și materialele ce apar pe site-ul www.40q.ro sunt proprietatea Furnizorului. Ne rezervăm dreptul de a schimba continutul in orice moment fara notificare prealabila, însă cu mențiunea datei ultimei modificări la sfârșitul prezentului document. Prin citirea informatiilor prezentate in cadrul site-ului, confirmati acordul Dvs. cu privire la aceste termeni si conditii. Este strict interzisă orice formă de utilizare de materiale de pe site-ul www.40q.ro sau din softul 40q.io de către orice persoană, fără a avea acordul scris, prealabil, din partea Furnizorului.

Furnizorul nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@40q.io.


Ultima actualizare: 29.11.2019